Ogłaszamy konkurs w ramach Funduszu Inicjatyw Absolwenckich


Fundusz Inicjatyw Absolwenckich przeznaczony jest na dofinansowanie spotkań absolwentów i absolwentek programu Liderzy PAFW, które mają na celu podjęcie pracy nad wspólną inicjatywą. Istotą FIA jest również sieciowanie, wymiana doświadczeń, rozwój i wzajemne wsparcie w sieci alumnów.

Cel funduszu

Podstawowym celem FIA jest zbudowanie wspólnego projektu lub rozpoczęcie wspólnego działania grupy absolwentów i absolwentek programu Liderzy PAFW.

Kto może aplikować?

Każdy absolwent i absolwentka wszystkich zakończonych już edycji programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.  

Na co można przeznaczyć środki?

Dotacja może być wykorzystana na przygotowanie, przeprowadzenie lub podsumowanie wspólnych inicjatyw/działań/pomysłów. Spotkanie powinno być zorganizowane wokół tematu, który łączy uczestników i uczestniczki. Może to być zarówno podobne pole działania (np. dyrektorzy domów kultury, osoby pracujące z ludźmi starszymi, liderzy i liderki zajmujące/zajmujący się zmianami klimatu) lub wspólne wyzwanie, aktualny ważny dla wszystkich wątek w ich działalności społecznej (np. działania z młodzieżą w społecznościach lokalnych, edukacja pozaformalna, zielone standardy w organizacji, wprowadzenie tematu wielokulturowości do dyskursu lokalnego).

Mogą to być:

 • spotkania tematyczne (młodzież, edukacja pozaformalna, zmiany klimatyczne
 • spotkania regionalne służące wspólnym inicjatywom w regionie
 • wspólna praca nad modelowymi, systemowymi rozwiązaniami
 • doradztwo/tutoring/mentoring Absolwenci Absolwentom – spotkania wokół wyzwania istotnego dla wszystkich osób biorących w nich udział
 • działania rozwojowe i sieciujące on-line,
 • inne działania służące realizacji celów funduszu.
Z dotacji można pokryć koszty:
 • dostępu do platform i narzędzi internetowych,
 • podróży w trakcie trwania wizyty, wyżywienia, zakwaterowania,
 • wynagrodzenia dla trenera, eksperta, specjalisty w danej dziedzinie,
 • zakupu materiałów edukacyjnych,
 • stworzenia publikacji, grafiki prezentującej rezultaty inicjatywy,
 • innych – w zależności od charakteru projektu,
 • koszty administracji i koordynacji, które pokrywa organizacja, której przekazywana jest dotacja: do 15% wartości projektu.
Z dotacji nie można sfinansować:
 • udziału osób spoza sieci absolwenckiej (udział takich osób jest możliwy, o ile nie generuje kosztów i nie zakłóca procesu zaplanowanego dla absolwentów i absolwentek),
 • wynagrodzenia dla absolwentów i organizatorów biorących udział w inicjatywie
 • kosztów podróży absolwentów na miejsce realizacji FIA
 • zakupu sprzętu i wyposażenia (np. komputera, aparatu fotograficznego, kamery),
 • wyjazdów mających jedynie znamiona turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji!!!,
 • indywidualnych projektów rozwojowych: kursów, szkoleń wyjazdów.

Przykłady zrealizowanych inicjatyw:

1. Stworzenie ram dla powstania Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury – koordynacja Karolina Miżyńska.

2. Publikacja “Wioski tematyczne” – koordynacja Jacek Piwowarski.

3. Spotkanie na temat dobrych praktyk dotyczących sprawnego zarządzania, pozyskiwania funduszy na realizację przedsięwzięć w samorządzie, pielęgnowania dziedzictwa i budowania społeczeństwa wspólnotowego – koordynacja Marta Smejda.

Wysokość dofinansowania

Całkowita kwota dotacji na inicjatywę wynosi do 4.000 zł i finansowana jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Aplikowanie do funduszu

Konkurs FIA odbywa się dwa razy w ciągu roku: na wiosnę i na jesieni. Obecny nabór wniosków trwa do 15 października 2023 roku.

Kryteria formalne oceny zgłoszeń:
 • w inicjatywę muszą być zaangażowane co najmniej 3 osoby, które ukończyły program Liderzy PAFW (szczególnie zależy nam na tym, aby w grupie inicjatywnej były osoby z różnych edycji), inicjatywę może zgłaszać jedna osoba,
 • osoby zgłaszające inicjatywę powinny mieć uzupełniony profil na stronie www.programliderski.pl,
 • w budżecie zgłaszanej inicjatywy koszty związane z administracją nie mogą przekroczyć 15% zgłaszanego budżetu,
 • osoby organizujące inicjatywę nie mogą pobierać wynagrodzenia za swoje działania w ramach zgłaszanej inicjatywy.
Pozostałe kryteria oceny zgłoszeń:
 • Spotkanie w ramach FIA powinno służyć wspólnej pracy nad projektem, działaniem, wyzwaniem a przy okazji również sieciowaniu, poznawaniu się i współpracy alumnów.
 • Efekty pracy (a czasem samą formę inicjatywy) mogą wykorzystać inni alumni – w ten sposób powstaje zbiór narzędzi sieciowania oraz różnych modelowych rozwiązań.
 • Realizatorzy inicjatywy upowszechniają to, co zrobili razem, zarówno w sieci programu Liderzy PAFW, jak i poza nią.
 • Jeżeli inicjatywa jest kontynuacją poprzedniej, to ta poprzednia musi być zakończona, sprawozdana i rozliczona.
 • Jeżeli inicjatywa jest kontynuacją poprzedniej, to grupa inicjatywna powinna zostać poszerzona (minimum do 4 osób).
 • Wniosek powinien zawierać jasno rozpisany budżet oraz program inicjatywy (najlepiej na konkretne dni i godziny).
Procedura oceny wniosków

1. Każde zgłoszenie zostanie przeczytane i ocenione według powyższych kryteriów przez powołaną w tym celu komisję, w której skład wchodzą: przedstawiciele Rady Programu, przedstawiciele tutorów, Przedstawiciele PAFW i osoby z Zespołu Programu Liderzy PAFW.

2. Komisja podejmie decyzję o przyznaniu środków w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia naboru. Wyniki będą ogłoszone do 29.10.2023 roku.

3. Środki finansowe zostaną przekazane na podstawie umowy dotacyjnej zawartej pomiędzy Szkołą Liderów a organizacją osoby lub przedstawiciela grupy osób składających wniosek w ciągu 2 dni roboczych od podpisania ww. umowy.

4. Inicjatywa może rozpocząć się od razu po otrzymaniu środków na konto organizacji osoby składającej wniosek lub osób z grupy inicjatywnej.

Konsultacja wniosków

Istnieje możliwość wcześniejszej konsultacji wniosków. Informacja zwrotna jest dostępna na życzenie wnioskujących, którzy przygotują wniosek przynajmniej na tydzień przed terminem zakończenia ich przyjmowania i podeślą wniosek na adres agnieszka.szymanska@szkola-liderow.pl

Informacja zwrotna jest poradą, która nie wiąże się z żadnymi decyzjami i nie oznacza, że podobne spojrzenie na projekt będą miały osoby wchodzące w skład komisji, których walorem jest zewnętrzna perspektywa i szerokie doświadczenie.

Harmonogram

22.09 – 15.10.2023 r. – nabór wniosków w ramach Funduszu Inicjatyw Absolwenckich
16.10 – 29.10.2023 r. – ocena wniosków
9.10.2023 r. – ogłoszenie wyników
31.10.2023 – 22.01.2024 r. – realizacja inicjatyw dofinansowanych z FIA
02.02.2024 r. – ostateczna data rozliczenia dotacji i oddania sprawozdania z jej przebiegu

REGULAMIN I ZASADY DO POBRANIA

Skip to content