Wizyta studyjna w Stanach Zjednoczonych w 2024 r.

Wizyta studyjna absolwentów i absolwentek programu Liderzy PAFW w 2024 roku jest piętnastym wyjazdem do Stanów Zjednoczonych w ramach współpracy programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności z Ambasadą USA w Polsce. Jej uczestnikami i uczestniczkami mogą zostać przedstawiciele i przedstawicielki grona absolwenckiego oraz tutorzy i tutorki programu. 

“Społeczności lokalne a zmiany klimatyczne” 

Już od dekad naukowcy alarmują, że zmiana globalnego podejścia do klimatu i środowiska jest kluczowa dla naszego przetrwania na ziemi. Według szóstego raportu IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change – Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu), stężenie CO2 w atmosferze w 2019 roku było wyższe niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich 2 milionów lat, a obserwowany od około 1750 roku wzrost stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze jest bezsprzecznie spowodowany działalnością człowieka.   

Zmiana klimatu jako temat polityczny (policy) coraz silniej wybrzmiewa w  środowiskach lokalnych, akademickich, a także w polityce centralnej. Polska historycznie i geograficznie związana jest z przemysłem wydobywczym. Stanowił on dotychczas ważny filar gospodarki będący jednym z głównych emitentów CO2 oraz pyłów zawieszonych do atmosfery. Skutkuje to około 40 tys. przedwczesnych zgonów rocznie w samej tylko Polsce. Antropogeniczna zmiana klimatu stała się faktem.   

Liczne badania pokazują, że młode pokolenie w Polsce jest gotowe na zmiany i chce brać odpowiedzialność za swoją przyszłość, a sprawa klimatu jest jedną z pilniejszych. Wyrazem tego jest działalność Młodzieżowego Stajku Klimatycznego, który otwarcie sięga do narzędzia protestu wobec obecnej polityki klimatycznej kraju. Z kolei władze regionów górniczych zdają sobie sprawę z pilności i potrzeby podjęcia działań w zakresie niwelowania skutków zamykania kopalń czy redukcji zatrudnienia w całym łańcuchu sektora górniczego. Dotyczyć to będzie zarówno przebranżawiania pracowników, zmian demograficznych poszczególnych miejscowości (np. takich, w których jedynym dużym zakładem pracy była kopalnia węgla kamiennego), ochrony zdrowia czy edukacji formalnej i nieformalnej.   

Celem programu Liderzy PAFW jest wzmocnienie liderów społeczności lokalnych, aby zmieniali świat wokół siebie, upodmiatawiając innych i budując wspólnotę wokół określonych celów i wartości. Polska potrzebuje liderów i liderek rzucających wyzwanie zmianom klimatu – osób wspierających narrację dotyczącą zachodzących zmian oraz działaczy lokalnych przekuwających idee w działanie.  

Chcemy, aby absolwenci i absolwentki programu Liderzy PAFW poznali różnorodne sprawdzone pomysły, dowiedzieli się więcej o zmianach klimatu, sprawdzili co w USA działa, a co nie oraz co jest kluczowe dla lokalnych społeczności. Wizyty studyjne pokażą wybranym absolwentom i absolwentkom programu, jak mówić o zmianach klimatu, by nie budziły one strachu. 

Organizatorzy i organizatorki wizyty wezmą pod uwagę następujące tematy przy układaniu agendy: 

 • edukacja na temat zmian klimatu;  
 • gospodarka obiegu zamkniętego, 
 • rzecznictwo na temat zmian klimatu w społecznościach lokalnych;  
 • współpraca samorządów, biznesu, organizacji pozarządowych i osób ze społeczności lokalnych na rzecz osiągnięcia wspólnego celu – zdrowszych, bezpieczniejszych i bardziej zrównoważonych miast i wsi;  
 • bioróżnorodność;  
 • suwerenność energetyczna małych i średnich miast;  
 • odnawialne źródła energii;  
 • transformacja energetyczna. 

CELE WIZYTY 

 • Zapewnienie uczestnikom i uczestniczkom wiedzy i umiejętności, które można wykorzystać do komunikowania się na temat klimatu i środowiska ze społecznością i władzami lokalnymi,  
 • Zapewnienie uczestnikom i uczestniczkom nowych doświadczeń, inspiracji i pomysłów, które mogą wykorzystać do przekonania gmin do podjęcia natychmiastowych działań w celu ochrony naszej planety poprzez wprowadzenie zmian w lokalnych strategiach i dokonywanie zielonych inwestycji w sąsiedztwie (energia, technologia),   
 • Zapewnienie transferu wiedzy i jej praktycznego zastosowania;  
 • Zapewnienie większego wpływu inicjatyw, które mają na celu zwiększenie zaangażowania społeczności w projekty dotyczące łagodzenia zmian klimatu,  
 • Wzmocnienie pewności siebie uczestników w zakresie ich wpływu na społeczności lokalne w dziedzinie zmian klimatycznych,   
 • Nawiązanie trwałych relacji z amerykańskimi organizacjami/instytucjami/osobami, które działają w obszarze zainteresowań danego lidera.   

 Cele dodatkowe: 

 • poznanie przez uczestników kultury Stanów Zjednoczonych; 
 • rozwój osobisty oraz zdobycie motywacji i energii do dalszych działań; 
 • wzbudzenie motywacji do nawiązywania kontaktów i podejmowania działań międzynarodowych. 

TERMINY 

Termin wizyty wyznaczony przez Departament Stanu USA to 30 maja – 7 czerwca 2024 r., przylot do USA 29 maja, a wylot powrotny do Polski 8 czerwca, 2024 r. Zarówno wylot na wizytę, jak i powrót odbędą się z i do Warszawy. 

KTO MOŻE SIĘ ZGŁOSIĆ? 

Wyjazd jest skierowany do przedstawicieli i przedstawicielek grona absolwenckiego oraz tutorów i tutorek programu, którzy są liderami w organizacjach pozarządowych (choć na co dzień mogą wykonywać różne zawody) i/lub instytucjach lokalnych (np. szkołach publicznych, samorządach), którzy: 

 • prowadzą i angażują się w konkretne i efektywne działania w obszarze poprawiania jakości życia w społecznościach lokalnych, szczególnie jako lokalni działacze klimatyczni, aktywistki klimatyczne, osoby zaangażowane w zmianę dotycząca adaptacji do zmian klimatycznych 
 • reprezentują swoje społeczności zajmując pozycje wpływu; 
 • mają pomysł i motywację do przeniesienia zdobytych doświadczeń i wiedzy na grunt swoich działań w Polsce. 

W wizycie weźmie udział 10 osób, w tym możliwy jest udział jednego tutora/jednej tutorki.  

Osoby, które uczestniczyły w zorganizowanych do tej pory wizytach studyjnych do USA nie mogą ponownie aplikować. Ponadto, chętni do udziału w programie muszą posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego kraju (np. Ukraina, Białoruś) i jednocześnie pozwolenie na pobyt (residency) w Polsce, a także powinni po powrocie z programu IVLP realizować swoją dalszą działalność społeczną na terenie Polski. Żadna z osób potencjalnie uczestniczących w wizycie nie może posiadać obywatelstwa amerykańskiego. Obowiązkowa jest znajomość języka polskiego lub angielskiego na bardzo dobrym poziomie (tłumaczenie w trakcie trwania wizyty będzie zapewnione jedynie na język polski). 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ? 

Zgłoszenie następuje poprzez: 

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z CV do 25 lutego 2024 r.  
 • zaktualizowanie i uzupełnienie w całości swojego profilu na stronie www.programliderski.pl 

SPOSÓB WYBORU UCZESTNIKÓW 

Z nadesłanych ankiet zgłoszeniowych przedstawicielki, przedstawiciele zespołu programu Liderzy PAFW oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności wybiorą 15 kandydatów i kandydatek do udziału w wizycie. Lista kandydatur zostanie przedstawiona Ambasadzie USA, z udziałem której nominowanych zostanie 10 uczestników i uczestniczek wizyty. Ostateczne wyniki rekrutacji będą znane po zatwierdzeniu przez Departament Stanu listy uczestników nominowanych przez Ambasadę. 

Przy wyborze uczestników wizyty będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

 • istotne działania w obszarze edukacji klimatycznej wdrażania nowych rozwiązań na rzecz adaptacji do zmian klimatu w społecznościach lokalnych; 
 • motywacja i pomysł na zastosowanie zdobytej wiedzy i doświadczeń w działaniach podejmowanych w środowisku lokalnym po powrocie do Polski; 
 • jasna i konkretna wizja wykorzystania wyjazdu w swoim rozwoju liderskim; 
 • sposób przekazania zdobytej wiedzy i doświadczeń szerszej grupie odbiorców w swoim środowisku lokalnym; 
 • inne sukcesy w działalności społeczno-publicznej; 
 • dotychczasowa aktywność i dobra współpraca w ramach programu Liderzy PAFW. 

ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW WIZYTY STUDYJNEJ W USA 

 • udział w spotkaniu przygotowującym do wizyty, 
 • dostosowanie do terminu wizyty: ze względu na wyjątkowość oferty, a także szczebel, na którym jest ona przygotowywana, nie będzie możliwa rezygnacja po ogłoszeniu wyników rekrutacji; z tego też względu bardzo prosimy o rzetelne rozważenie swoich możliwości czasowych i dostosowanie się do terminu wizyty, który został wyznaczony przez Departament Stanu; 
 • przeprowadzenie po wizycie konkretnego działania, pozwalającego na wykorzystanie nabytej wiedzy przez szerszy krąg odbiorców w społeczności lokalnej – samodzielnie lub z udziałem innych uczestników wizyty; 
 • przygotowanie opisu/prezentacji z wizyty na spotkanie podsumowujące; 
 • udział w spotkaniu podsumowującym wizytę, 
 • chęć przyszłej współpracy w ramach działań absolwenckich programu Liderzy PAFW oraz/lub projektów inicjowanych przez Ambasadę USA. 

WAŻNE: 

Jako uczestnik/uczestniczka amerykańskiego programu rządowego sponsorowanego przez Departament Stanu do dwóch lat po zakończeniu programu IVLP nie można przebywać na terenie USA ze statusem ‘immigrant’ (stały pobyt, podwójne obywatelstwo lub zielona karta), ‘temporary worker’ na wizie H lub ‘intracompany transferee’ na wizie L (np. transfer w ramach tej samej firmy/instytucji/organizacji do U.S.A.). Klauzula ta nie zamyka drogi do podróży po USA na wizie B1/B2 w przeciągu dwóch lat po zakończeniu programu IVLP. Prosimy mieć na uwadze tę klauzulę, godząc się na udział w programie i planując kolejne podróże do USA. 

Wszystkich informacji o wizycie udziela Marta Modzelewska, marta.modzelewska@szkola-liderow.pl  

Skip to content