Czerwionka-Leszczyny/Województwo Śląskie

Marcin Stempniak

Praca z osobami chorymi i z niepełnosprawnością, Rozwój lokalny, Samorząd, Dzieci i młodzież, Ekonomia społeczna i przedsiębiorczosć

Czerwionka-Leszczyny, śląskie, Edycja IX

O sobie

Od kilkunastu lat związany jestem z III sektorem oraz od kilku lat jestem pracownikiem samorządowym (praca m.in. w schronisku dla bezdomnych mężczyzn, domu dla samotnych matek z dzieckiem, placówce opiekuńczo-wychowawczej, domu dziecka, Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku, Powiatowym Zespole ds. orzekania o niepełnosprawności w Rybniku). Obecnie pracuje w Wydziale EFS/UMWS gdzie zajmuje się m.in. oceną, pisaniem i realizacją projektów społecznych współfinansowanych z UE. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z NGO i mieszkańcami/liderami lokalnymi oraz JST przy realizacji kilkudziesięciu inicjatyw społecznych w tym m.in. prowadzenie spotkań/warsztatów/seminariów, organizacja pikników/festynów/itp., diagnoza społeczna/III sektora, prowadzenie warsztatów/doradztwa, szkoleń dla mieszkańców i przedstawicieli organizacji społecznych, itp

Dodatkowe informacje:

•pracownik Wydziału EFS w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego (2011-nadal),

•członek Zarządu Fundacji Fundusz Lokalny RAMŻA (2010-nadal),

•Wiceprzewodniczący federacji Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego (2012-nadal),

•Przewodniczący Rady Dzielnicy Leszczyny Osiedle (2016-2020),

•Czonek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego (2016 – nadal),

•Przewodniczący Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Czerwionce-Leszczynach (2015-2017),

•Wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Rybnickiego (2012-2014),

•animator oraz specjalista ds. promocji w programie regionalnym: FIO-Śląskie Lokalnie (2014-2016 i 2017),

•Ekspert oceniający projekty w ramach: POKL 2007-2013, FIO 2014-2020, PO WER 2014-2020 i 5 RPO 2014-2020 (w województwach: małopolskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i ślaskie)

•autor, inicjator i koordynator projektów społecznych, w tym dofinansowanych ze środków UE, budżetu państwa oraz samorządów (m.in. z PO KL, FIO, PAFW, itp.),

•Doradca i szkoleniowiec dla przedstawicieli JST i NGO, m.in. z zakresu współpracy międzysektorowej,

•członek grup tematycznych w obszarach: włączenie społeczne i rynek pracy, wypracowujących założenia do SZOOP RPO WŚL 2014-2020,

•członek Komisji Rekrutacyjnej do oceny aplikacji/zgłoszeń kandydatów na ekspertów do oceny wniosków w ramach RPO WŚL 2014-2020,

• członek Zespołu interdyscyplinarnego ds. niepełnosprawności przy Marszałku Województwa Śląskiego,

•członek zespołu ds. niepełnosprawności (2013/2014), powołanego przez Zarząd Województwa Śląskiego do opracowania aktualizacji „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020”,

•członek zespołu zadaniowego (2010r), powołanego przez Prezydenta Miasta Rybnika, do opracowania: „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych dla Miasta Rybnika na lata 2011-2015”,

• członek składu orzekającego (specjalność doradca zawodowy) w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (2007-2011)

•sądowy kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach (2009/2010),

Kilka kluczowych inicjatyw:

•koordynuję program grantowy DZIAŁAJ LOKALNIE współfinansowany przez PAFW (od 2010 roku do nadal),

•autor i koordynator programu Lokalne Partnerstwa PAFW, III i IV edycja: Od przedszkola do seniora (powołanie w gminie Klubu seniora i koła wolontariatu),

•pomysłodawca i współtwórca: Gminnych Zjazdów Seniorów,

•ekspert w obszarze partycypacji i animacji społecznej dla miasta Rybnika (2016-2018),

•pomysłodawca, autor i koordynator kilku projektów z EFS w tym wojewódzki projekt dla osób z niepełnosprawnością (7.4 PO KL) oraz projekt dotyczący międzysektorowej współpracy JST i NGO (5.4.2 PO KL współfinansowany z MPiPS),

•inicjator i współtwórca utworzonych rad działalności pożytku publicznego: powiatowej i gminnej,

•koordynator lokalny projektu w ramach IW EQUAL (2004-2006) – skierowany do bezdomnych mężczyzn oraz współorganizator zbiórek żywności, koordynowanych przez ŚLĄSKI BANK ŻYWNOŚCI,

Skip to content