KONKURS Wizyty studyjne 2021 – potrzeba spotkania!

Wizyty studyjne 2021 – potrzeba spotkania!

Ostatnie 1,5 roku było dla nas wszystkich wielkim wyzwaniem, dlatego w tym roku zachęcamy Was, by wizyty studyjne były czasem podładowania liderskich baterii, regeneracji i budowania więzi! Zaprojektujcie wizyty tak, aby były one kształcące, pokazywały Waszą działalność i waszą społeczność, a jednocześnie stanowiły okazję do pogłębiania relacji. Jeśli macie wątpliwości – zadzwońcie lub napiszcie do nas – tel. 573 487 042, agata.gajda@szkola-liderow.pl.

Konkurs na organizację wizyt studyjnych dla uczestników XVI i XV edycji Programu Liderzy PAFW

Absolwentów i absolwentki Programu Liderzy PAFW, którzy chcą podzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą, zapraszamy do zorganizowania wizyty studyjnej w swojej miejscowości/w swoim regionie dla uczestników XVI i XV edycji Programu.

Celem wizyty jest wymiana doświadczeń i wiedzy, nabycie nowych kompetencji oraz nawiązanie kontaktów pomiędzy absolwentami Programu Liderzy PAFW i uczestnikami jego XVI i XV edycji.

Wizyta powinna promować i ułatwiać korzystanie z zasobów sieci absolwenckiej, w tym skutecznych rozwiązań stosowanych w działalności liderskiej przez alumnów Programu. Do organizacji wizyt zapraszamy absolwentów i absolwentki wszystkich edycji Programu, którzy mogą zorganizować wizytę z innymi znanymi sobie organizacjami, osobami, posiadającymi stosowane doświadczenia i kompetencje. 

Organizatorem konkursu w Programie Liderzy PAFW jest Fundacja Szkoła Liderów z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiejskiej 12A, 00-490 Warszawa.

 1. Informacje ogólne

Wizyta studyjna powinna mieć temat przewodni i pokazywać specyfikę miejsca, w którym się odbywa. Temat powinien być bezpośrednio związany z problemami, którymi zajmuje się organizacja zapraszająca, czymś, co jest jej specjalnością, domeną, z czym organizacja skutecznie sobie poradziła lub radzi.

Wizyta powinna trwać od dwóch do trzech dni. By wizyta mogła zostać zorganizowana powinno zgłosić się do niej od 3 do 8 osób, w tym przynajmniej 3 osoby z XVI i/lub XV edycji Programu Liderzy PAFW. Z pozostałych miejsc mogą skorzystać zainteresowani alumni Programu Liderzy PAFW. 

Oferty na organizację wizyty powinny być złożone z ramienia podmiotów, w których absolwenci działają na co dzień. Może to być organizacja pozarządowa, szkoła, dom kultury, inna instytucja nie działająca dla zysku i posiadająca osobowość prawną. Wizyty mogą być organizowane w partnerstwach, np. przez 2-3 absolwentów, którzy działają w miejscach położonych w niedalekiej odległości od siebie (taka sytuacja nie ma wpływu na wysokość dotacji).

Maksymalna kwota dotacji to 4.500 zł.

 1. Na co można przeznaczyć dotację?

Przewidujemy przyznanie do 8 dotacji w wysokości do 4.500 zł.

Z dotacji można pokryć koszty:

 • zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wizyty, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi pandemii COVID19
 • zaproszenia gościa/eksperta (np. wykład, poprowadzenie zajęć),
 • dojazdu dla gościa,
 • wyżywienia i zakwaterowania uczestników wizyty (zgodnie z oficialnymi wytycznymi bezpieczeństwa epidemicznego)
 • wynajmu sali,
 • transportu uczestników podczas trwania wizyty,
 • materiałów edukacyjnych i wypożyczenia sprzętu,
 • księgowe, administracyjne oraz inne koszty realizacji działań – ściśle związane z projektem – w sumie max. 15% dotacji, tj. 675 zł

Dofinansowaniu nie będą podlegały zwrotu kosztów dojazdu uczestników. W ramach dotacji nie będą uznawane koszty zakupu sprzętu i wyposażenia (np. komputera, aparatu fotograficznego, kamery). Koszty mające znamiona wypoczynku, turystyki, rekreacji (np. bilety do muzeum, wynajem przewodnika, itp.) nie powinny przekroczyć 10% wnioskowanej kwoty dotacji, tj. 450 zł.

 1. Kryteria i sposób oceny ofert

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

 • Wykorzystanie zasobów, dobrych praktyk i specyfiki środowiska lokalnego, w którym działa absolwent.
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy organizatorami i uczestnikami wizyty.
 • Spójny, przemyślany i ciekawy program wizyty. Wykorzystanie różnych metod i narzędzi zdobywania wiedzy i doświadczeń.
 • Sposób przygotowania oferty – czy jest rzetelnie przygotowana, zawiera wszystkie wymagane informacje, jest spójna, napisana w jasny, zrozumiały sposób; czy odpowiada na cele i założenia konkursu.
 • Budżet wizyty – czy przewidziane koszty odpowiadają planowanym działaniom i czy są racjonalnie wycenione.
 • Warunkiem formalnym dopuszczenia do oceny zgłoszenia jest uzupełnienie i uaktualnienie swojego profilu na www.programliderski.pl.
 1. Warunki i zasady składania ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu

Oferty przyjmowane będą drogą elektroniczną do 27 czerwca 2021. W tym celu należy wypełnić wniosek, który znajduje się pod linkiem: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Ofertę można uzupełnić o krótki materiał promocyjny, np. max. 2 minutowy film zachęcający do zgłoszenia się do udziału w wizycie. Doświadczenia Programu pokazują, że tego typu promocja się sprawdza i daje dobre rezultaty. Materiał powinien być udostępniony on-line (np. na youtube).  Materiał promocyjny należy wysłać na adres agata.gajda@szkola-liderow.pl z podaniem informacji o organizatorze wizyty i organizacji uprawnionej do otrzymania dotacji.

Konkurs na charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie każda oferta zostanie przeczytana i oceniona zgodnie z kryteriami przez minimum dwóch członków Rady Programu Liderzy PAFW Rada Programu podejmie decyzję o dotacji dopuszczeniu oferty do drugiego etapu. Oferty wizyt zatwierdzone przez Komisję zostaną przekazane uczestnikom XVI i XV edycji i absolwentom Programu oraz zamieszczone zostaną na stronie www.programliderski.pl. Wizyta odbędzie się, jeśli zgłosi się na nią min. 3 uczestników XVI i XV edycji. Ostateczna kwota dotacji uwzględniająca koszty zakwaterowania i wyżywienia zostanie przyznana przez zespół Programu Liderzy PAFW po potwierdzeniu liczby osób zainteresowanych udziałem w wizycie.

Procedura nie przewiduje odwołań od decyzji Komisji i Zespołu Programu.

Dotacja zostanie przekazana na wskazane przez wnioskodawcę konto po podpisaniu przez strony umowy. Po zrealizowaniu wizyty należy wypełnić i przesłać sprawozdanie na adres agata.gajda@szkola-liderow.pl. Wzór umowy i sprawozdania znajdują się pod linkiem.

Informacji związanych z konkursem udziela:

 Agata Gajda – specjalistka ds. współpracy z Alumnami w Programie Liderzy PAFW

22 556 82 265

agata.gajda@szkola-liderow.pl

 1. Szczegółowy harmonogram konkursu w 2021 roku:
 • 27.06.2021  – termin nadsyłania ofert na zorganizowanie wizyt studyjnych
 • Do 30.06.2021 – ocena ofert przez Komisję
 • 01.07.2021 – ogłoszenie ofert na wizyty studyjne wśród uczestników XVI i XV edycji i absolwentów Programu
 • 08.07.2021 – ogłoszenie decyzji o ostatecznym wyborze ofert i przyznaniu dofinansowania
 • Do 15.07.2021  – podpisanie umów i przekazanie dotacji
 • 15.07-30.09.2021  – przeprowadzenie wizyt studyjnych
 • Do 15.10.2021 – złożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji projektu
Skip to content