Konkurs na wizyty studyjne dla XVIII edycji

Serdecznie zapraszamy absolwentki i absolwentów Programu Liderzy PAFW do zorganizowania wizyty studyjnej dla uczestniczek i uczestników XVIII edycji Programu. Zachęcamy do podzielenia się swoimi metodami działania w miejscowości/regionie i nawiązaniu relacji z aktualną edycją.  

Cel 

Celem wizyty jest wymiana doświadczeń i wiedzy, nabycie nowych kompetencji oraz nawiązanie kontaktów pomiędzy absolwentkami i absolwentami Programu Liderzy PAFW a uczestniczkami i uczestnikami jego XVIII edycji. Wizyta powinna promować i ułatwiać korzystanie z zasobów sieci absolwenckiej i rozwiązań stosowanych w działalności liderskiej przez alumnów Programu. Do organizacji wizyt zapraszamy absolwentki i absolwentów wszystkich edycji Programu. Mogą oni zorganizować wizytę z innymi znanymi sobie organizacjami/osobami posiadającymi stosowane doświadczenia i kompetencje.    

Tematy 

W związku z bieżącymi wydarzeniami, ale również potrzebami uczestników i uczestniczek XVIII edycji, w tym roku chcemy skupić się na następujących tematach: 

 1. Tajniki samorządu (jak zarządzać zespołem i jego pracą, sposoby na prowadzenie kampanii, kandydowanie, budowanie i angażowanie zespołu, spojrzenie na lidera/kę w jego/jej środowisku).
 2. Ekologia i zrównoważony rozwój (innowacyjne rozwiązania, sprawiedliwa transformacja).  
 3. Angażowanie lokalnej społeczności (funkcjonowanie Młodzieżowych Rad i zakładanie ich, inicjowanie dialogu, praca na styku kultur, praca z osobami/dla osób z doświadczeniem migracji). 

Oznacza to, że zorganizowanie wizyty w ramach jednego z powyższych tematów daje w procesie rozpatrywania wniosków dodatkowe punkty. Jeżeli ktoś jednak nie wpisuje się w dany temat to nie znaczy, że wniosek jest odrzucany a jedynie, że może mieć trochę mniejsze szanse na realizację.  

Informacje ogólne o konkursie 

Wizyta studyjna powinna mieć temat przewodni i pokazywać specyfikę miejsca, w którym się odbywa. Temat powinien być bezpośrednio związany z problemami, którymi zajmuje się organizacja zapraszająca, czymś, co jest jej specjalnością, domeną, z czym organizacja skutecznie sobie poradziła lub radzi. Opisana wizyta nie może być jednak wycieczką turystyczną z bogatym programem zabaw w ramach prezentacji danego regionu. 

Wizyta powinna trwać od dwóch do trzech dni. By wizyta mogła zostać zorganizowana powinno zgłosić się do niej od 3 do 8 osób, w tym przynajmniej 4 osoby z XVIII edycji Programu Liderzy PAFW. Z pozostałych miejsc (jeżeli pozostaną jakieś wolne) mogą skorzystać zainteresowani alumni Programu Liderzy PAFW.   

Oferty na organizację wizyty powinny być złożone z ramienia podmiotów, w których absolwenci działają na co dzień. Może to być organizacja pozarządowa, szkoła, dom kultury, inna instytucja niedziałająca dla zysku i posiadająca osobowość prawną. Wizyty mogą być organizowane w partnerstwach (co również daje dodatkowe punkty) np. przez 2-3 absolwentów, którzy działają w miejscach położonych w niedalekiej odległości od siebie (taka sytuacja nie ma wpływu na wysokość dotacji).  

Przewidujemy przyznanie do 5 dotacji w wysokości maksymalnie 4000 zł.  

Na co można przeznaczyć dotację? 

Z dotacji można pokryć koszty:  

 • zaproszenia gościa/eksperta (np. wykład, poprowadzenie zajęć),  
 • dojazdu dla gościa,  
 • wyżywienia i zakwaterowania uczestników wizyty (zgodnie z oficjalnymi wytycznymi bezpieczeństwa epidemicznego)  
 • wynajmu sali,  
 • transportu uczestników podczas trwania wizyty,  
 • materiałów edukacyjnych i wypożyczenia sprzętu,  
 • księgowe, administracyjne oraz inne koszty realizacji działań – ściśle związane z projektem – w sumie max. 15% dotacji  
 • zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wizyty, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi COVID19 

Dofinansowaniu nie będą podlegały zwroty kosztów dojazdu uczestników. W ramach dotacji nie będą uznawane koszty zakupu sprzętu i wyposażenia (np. komputera, aparatu fotograficznego, kamery). Koszty mające znamiona wypoczynku, turystyki, rekreacji (np. bilety do muzeum, wynajem przewodnika, itp.) nie powinny przekroczyć 10% wnioskowanej kwoty dotacji.   

Kryteria i sposób oceny ofert  

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:  

 • Wykorzystanie zasobów, dobrych praktyk i specyfiki środowiska lokalnego, w którym działa absolwent/ka.  
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy organizatorami i organizatorkami a uczestnikami i uczestniczkami wizyty. 
 • Efektywność wizyty – czy koszty są współmierne do zaplanowanych rezultatów.  
 • Spójny, przemyślany i ciekawy program wizyty. Wykorzystanie różnych metod i narzędzi zdobywania wiedzy i doświadczeń. (Opisana wizyta nie może być jedynie wycieczką turystyczną z bogatym programem zabawi prezentacji regionu. 
 • Sposób przygotowania oferty – czy jest rzetelnie przygotowana, zawiera wszystkie wymagane informacje, jest spójna, napisana w jasny, zrozumiały sposób; czy odpowiada na cele i założenia konkursu.  

Warunkiem formalnym dopuszczenia do oceny zgłoszenia jest uzupełnienie i uaktualnienie swojego profilu na www.programliderski.pl.  

Warunki i zasady składania ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu  

Oferty przyjmowane będą drogą elektroniczną do 25 stycznia 2023. W tym celu należy wypełnić wniosek, który znajduje się pod linkiem: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.  

Ofertę można uzupełnić o krótki materiał promocyjny, np. max. 2 minutowy film (doświadczenia Programu pokazują, że tego typu promocja się sprawdza i daje dobre rezultaty) zachęcający do zgłoszenia się do udziału w wizycie. Materiał powinien być udostępniony on-line (np. na youtube).  Materiał promocyjny należy wysłać na adres marta.modzelewska@szkola-liderow.pl z podaniem informacji o organizatorze wizyty i organizacji uprawnionej do otrzymania dotacji.  

Konkurs na charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie każda oferta zostanie przeczytana i oceniona zgodnie z kryteriami przez członków Komisji, która podejmie decyzję o dopuszczeniu oferty do drugiego etapu. Oferty wizyt zatwierdzone przez Komisję oceniającą wnioski zostaną przekazane uczestnikom XVIII edycji (i w przypadku wolnych miejsc absolwentom programu) oraz zamieszczone zostaną na stronie www.programliderski.plWizyta odbędzie się, jeśli zgłosi się na nią min. 3 uczestników XVIII edycji. Ostateczna kwota dotacji uwzględniająca koszty zakwaterowania i wyżywienia zostanie przyznana przez zespół Programu Liderzy PAFW po potwierdzeniu liczby osób zainteresowanych udziałem w wizycie.  

Procedura nie przewiduje odwołań od decyzji Komisji i Zespołu Programu.  

Dotacja zostanie przekazana na wskazane przez wnioskodawcę konto po podpisaniu przez strony umowy. Po zrealizowaniu wizyty należy wypełnić i przesłać sprawozdanie na adres marta.modzelewska@szkola-liderow.pl Wzór sprawozdania zostanie przesłany wraz z podpisaną umową dotacyjną. 

Informacji związanych z konkursem udziela:  

Marta Modzelewska – specjalistka ds. współpracy z Alumnami w Programie Liderzy PAFW. 

e-mail: marta.modzelewska@szkola-liderow.pl  

Szczegółowy harmonogram konkursu w 2023 roku:  

12-25.01.2023 r. – termin nadsyłania ofert na zorganizowanie wizyt studyjnych  

30.01-06.02.2023 r.  – ocena ofert przez komisję  

07-08.02.2023 r.  – ogłoszenie wyników I etapu konkursu 

09-21.02.2023 r.  – ogłoszenie ofert na wizyty studyjne wśród uczestników XVIII edycji oraz zapisy na wizyty – II etap rekrutacji 

22.02.2023 r. – ogłoszenie ostatecznej decyzji o przyznaniu dofinansowania wybranym inicjatywom 

23.02 – 09.03.2023 r. – przygotowanie, podpisanie umów i przekazanie dotacji  

 10.03-15.05.2023 r. – realizacja działań  

15-31.05.2023 r. – złożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji projektu 

Skip to content