Konkurs na wizyty studyjne

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły Program Liderzy PAFW do zorganizowania wizyty studyjnej dla liderów i liderek XIX edycji programu. Zachęcamy do podzielenia się swoimi metodami działania w miejscowości/regionie i spotkania z aktualną edycją.   

Cel  

Celem wizyty jest nawiązanie kontaktów pomiędzy absolwentkami i absolwentami programu Liderzy PAFW oraz uczestniczkami i uczestnikami jego XIX edycji, wymiana doświadczeń i wiedzy oraz nabycie nowych kompetencji przydatnych w pracy lidera lokalnej społeczności. Wizyta powinna promować i ułatwiać korzystanie z zasobów sieci absolwenckiej i rozwiązań stosowanych przez alumnów Programu w swojej działalności liderskiej. Do organizacji wizyt zapraszamy absolwentki i absolwentów wszystkich edycji Programu. Mogą oni zorganizować wizytę z innymi znanymi sobie organizacjami/osobami posiadającymi stosowane doświadczenia i kompetencje.     

Tematy  

W związku z potrzebami uczestników i uczestniczek XIX edycji preferowane są następujące tematy:  

 1. Dzieci i młodzież w działaniu (inicjowanie dialogu międzypokoleniowego, wsparcie dzieci i młodzieży w ich wyzwaniach codziennych, edukacja, standardy prowadzenia projektów społecznych z z aktywnym udziałem młodych ludzi).  
 2. Tajniki samorządu (jak zarządzać zespołem i jego pracą, budowanie i angażowanie zespołu, sposoby na prowadzenie komunikacji z mieszkańcami , spojrzenie na lidera/kę w jego/jej środowisku). 
 3. Nowoczesne technologie (wykorzystanie nowoczesnych technologii w działalności społecznej i edukacji, wykorzystanie AI, nowoczesne technologie vs osoby starsze, wsparcie nowoczesnych technologii w finansowaniu organizacji, nowoczesne technologie vs praca z młodzieżą). 
 4. Kultura (włączanie lokalnej społeczności w działania artystyczne, historia i dziedzictwo kulturowe, dialog międzykulturowy, biblioteki – miejsca rozwoju kultury, oryginalne wydarzenia kulturalne w mniejszych gminach, domy kultury prowadzone przez organizacje społeczne). 

Jeżeli jednak propozycja wizyty studyjnej nie wpisuje się w dany temat to nie znaczy, że wniosek jest odrzucany a jedynie, że może mieć mniejsze szanse na uzyskanie dofinansowania.   

Informacje ogólne o konkursie  

Wizyta studyjna powinna mieć temat przewodni i pokazywać specyfikę miejsca, w którym się odbywa. Temat powinien być bezpośrednio związany z problemami, którymi zajmuje się organizacja zapraszająca, czymś, co jest jej specjalnością, domeną, z czym organizacja skutecznie sobie poradziła lub radzi. Opisana wizyta nie może być jednak wycieczką turystyczną z bogatym programem mającym na celu prezentację danego regionu.  

Wizyta powinna trwać od dwóch do trzech dni. By wizyta mogła zostać zorganizowana powinno zgłosić się do niej od 3 do 8 osób, w tym przynajmniej 4 osoby z XIX edycji Programu Liderzy PAFW. Z pozostałych miejsc (jeżeli pozostaną jakieś wolne) mogą skorzystać osoby, które ukończyły program Liderzy PAFW.    

Oferty na organizację wizyty powinny być złożone z ramienia podmiotów, w których absolwenci działają na co dzień. Może to być organizacja pozarządowa, szkoła, dom kultury, inna instytucja niedziałająca dla zysku i posiadająca osobowość prawną. Wizyty mogą być organizowane w partnerstwach – co również  jest preferowane przez komisję ekspertów – np. przez 2-3 absolwentów, którzy działają w miejscach położonych w niedalekiej odległości od siebie (taka sytuacja nie ma wpływu na wysokość dotacji).  Przewidujemy przyznanie ok. 6 – 7 dotacji w wysokości maksymalnie 4.000 zł.   

Na co można przeznaczyć dotację?  

Z dotacji w pierwszej kolejności powinny zostać pokryte koszty: 

 • wyżywienia i zakwaterowania uczestników wizyty 
 • transportu uczestników podczas trwania wizyty,   
 • zaproszenia gościa/eksperta (np. wykład, poprowadzenie zajęć),   

W dalszej kolejności mogą zostać pokryte koszty:  

 • dojazdu dla gościa,   
 • wynajmu sali,   
 • materiałów edukacyjnych i wypożyczenia sprzętu,   
 • księgowe, administracyjne oraz inne koszty realizacji działań – ściśle związane z projektem – w sumie max. 15% dotacji   
 • koszty mające znamiona wypoczynku, turystyki, rekreacji (np. bilety do muzeum, wynajem przewodnika, itp.) nie powinny przekroczyć 10% wnioskowanej kwoty dotacji.    

Dofinansowaniu nie będą podlegały zwroty kosztów dojazdu uczestników na miejsce wizyty. W ramach dotacji nie będą uznawane koszty zakupu sprzętu i wyposażenia (np. komputera, aparatu fotograficznego, kamery).  

Kryteria i sposób oceny ofert   

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:   

 • Wykorzystanie zasobów, dobrych praktyk i specyfiki środowiska lokalnego, w którym działa absolwent/ka.   
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy organizatorami i organizatorkami a uczestnikami i uczestniczkami wizyty.  
 • Efektywność wizyty – czy koszty są współmierne do zaplanowanych rezultatów.   
 • Spójny, przemyślany i ciekawy pod względem merytorycznym program wizyty, który zostanie załączony do wniosku jako oddzielny plik. Wykorzystanie różnych metod i narzędzi zdobywania wiedzy i doświadczeń.  
 • Sposób przygotowania oferty – czy jest rzetelnie przygotowana, zawiera wszystkie wymagane informacje, jest spójna, napisana w jasny, zrozumiały sposób; czy odpowiada na cele i założenia konkursu.   

Warunkiem formalnym dopuszczenia do oceny zgłoszenia jest uzupełnienie i uaktualnienie swojego profilu na www.programliderski.pl.   

Warunki i zasady składania ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu   

Oferty przyjmowane będą drogą elektroniczną do 31 stycznia 2024 r. W tym celu należy wypełnić wniosek, który znajduje się pod linkiem: 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Ofertę można uzupełnić o krótki, nie podlegający ocenie ekspertów, materiał promocyjny, np. max. 2 minutowy film (doświadczenia Programu pokazują, że tego typu promocja się sprawdza i daje dobre rezultaty) zachęcający do zgłoszenia się do udziału w wizycie. Materiał powinien być udostępniony on-line (np. na youtube).  Materiał promocyjny należy wysłać na adres marta.modzelewska@szkola-liderow.pl z podaniem informacji o organizatorze wizyty i organizacji uprawnionej do otrzymania dotacji.   

Konkurs na charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie każda oferta zostanie przeczytana i oceniona zgodnie z kryteriami przez członków Komisji, która podejmie decyzję o dopuszczeniu oferty do drugiego etapu. Oferty wizyt zatwierdzone przez Komisję oceniającą wnioski zostaną przekazane uczestnikom XIX edycji (i w przypadku wolnych miejsc absolwentom programu) oraz zamieszczone na  www.programliderski.pl. W drugim etapie konkursu wyboru dokonują potencjalni uczestnicy wizyty – odbędzie się ona, jeśli zgłosi się na nią min. 3 uczestników XIX edycji. Procedura nie przewiduje odwołań od decyzji Komisji i Zespołu Programu.   

Ostateczna kwota dotacji uwzględniająca koszty zakwaterowania i wyżywienia zostanie przyznana przez zespół Programu Liderzy PAFW po potwierdzeniu liczby osób zainteresowanych udziałem w wizycie.   

Dotacja zostanie przekazana na wskazane przez wnioskodawcę konto po podpisaniu przez strony umowy. Po zrealizowaniu wizyty należy wypełnić i przesłać sprawozdanie na adres marta.modzelewska@szkola-liderow.pl. Wzór sprawozdania zostanie przesłany wraz z podpisaną umową dotacyjną.  

Informacji związanych z konkursem udziela:   

Marta Modzelewska – koordynatorka programu absolwenckiego w programie Liderzy PAFW.  

e-mail: marta.modzelewska@szkola-liderow.pl   

Szczegółowy harmonogram konkursu w 2024 roku:   
12-31.01.2024 r. termin nadsyłania ofert na zorganizowanie wizyt studyjnych   
01.02-06.02.2024 r.ocena ofert przez komisję   
12-13.02.2024 r. ogłoszenie wyników I etapu konkursu  
15-23.02.2024 r. ogłoszenie ofert na wizyty studyjne wśród uczestników XVIII edycji oraz zapisy na wizyty – II etap rekrutacji  
27.02.2024 r.   ogłoszenie ostatecznej decyzji o przyznaniu dofinansowania     wybranym inicjatywom
28.02 – 08.03.2024 r. przygotowanie, podpisanie umów i przekazanie dotacji 
11.03-15.05.2024 r.realizacja wizyt studyjnych 
15-31.05.2024 r.złożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji projektu 
Skip to content