Konkurs na organizację wizyty studyjnej dla uczestników XIV edycji Programu Liderzy PAFW

Absolwentów i Absolwentki Programu Liderzy PAFW, którzy chcą podzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą z uczestnikami XIV edycji, zapraszamy do zorganizowania wizyty studyjnej w swojej miejscowości/w swoim regionie.

Celem wizyty jest wymiana doświadczeń i wiedzy, nabycie nowych kompetencji oraz nawiązanie kontaktów pomiędzy absolwentami Programu Liderzy PAFW i uczestnikami jego XIV edycji. Wizyta powinna promować i ułatwiać korzystanie z zasobów sieci absolwenckiej i rozwiązań stosowanych w działalności liderskiej przez alumnów Programu. Do organizacji wizyt zapraszamy absolwentów i absolwentki wszystkich edycji Programu, którzy są aktywni w wymienionych poniżej obszarach lub mogą zorganizować wizytę z innymi znanymi sobie organizacjami, osobami, posiadającymi stosowane doświadczenia i kompetencje. 

Organizatorem konkursu w Programie „Liderzy PAFW” jest Fundacja Szkoła Liderów z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiejskiej 12A, 00-490 Warszawa.

 1. Informacje ogólne

Wizyta studyjna powinna mieć temat przewodni i pokazywać specyfikę miejsca, w którym się odbywa. Temat powinien być bezpośrednio związany z problemami, którymi zajmuje się organizacja zapraszająca, czymś, co jest jej specjalnością, domeną, z czym organizacja skutecznie sobie poradziła lub radzi.

Wizyta powinna trwać od dwóch do trzech dni. By wizyta mogła zostać zorganizowana powinno zgłosić się do niej od 3 do 8 osób, w tym przynajmniej 3 osoby z XIV edycji Programu Liderzy PAFW. Z pozostałych miejsc mogą skorzystać zainteresowani alumni Programu Liderzy PAFW. 

Oferty na organizację wizyty powinny być złożone z ramienia podmiotów, w których absolwenci działają na co dzień. Może to być organizacja pozarządowa, szkoła, dom kultury, inna instytucja nie działająca dla zysku i posiadająca osobowość prawną. Wizyty mogą być organizowane w partnerstwach, np. przez 2-3 absolwentów, którzy działają w miejscach położonych w niedalekiej odległości od siebie (taka sytuacja nie ma wpływu na wysokość dotacji).

Maksymalna kwota dotacji to 3000 zł.

 1. Na co można przeznaczyć dotację?

Przewidujemy przyznanie do 5 dotacji w wysokości do 3000 zł.

Z dotacji można pokryć koszty:

 • zaproszenia gościa/eksperta (np. wykład, poprowadzenie zajęć),
 • dojazdu dla gościa,
 • wyżywienia i zakwaterowania uczestników wizyty,
 • wynajmu sali,
 • transportu uczestników podczas trwania wizyty,
 • materiałów edukacyjnych i wypożyczenia sprzętu,
 • księgowe, administracyjne, koordynację 
 • inne koszty realizacji działań – ściśle związane z projektem.

Z budżetu dotacji nie mogą być pokryte koszty dojazdu uczestników do miejsca, w którym organizowana jest wizyta oraz koszty zakupu sprzętu i wyposażenia (np. komputera, aparatu fotograficznego, kamery). Koszty mające znamiona wypoczynku, turystyki, rekreacji (np. bilety do muzeum, wynajem przewodnika, itp.) nie powinny przekroczyć 10% wnioskowanej kwoty dotacji. Koszty administracyjne, księgowość i koordynacja nie mogą przekroczyć 15% kwoty wnioskowanej dotacji.

 1. Kryteria i sposób oceny ofert

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

 • Wykorzystanie zasobów, dobrych praktyk i specyfiki środowiska lokalnego, w którym działa absolwent.
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy organizatorami i uczestnikami wizyty.
 • Efektywność wizyty – czy koszty są współmierne do zaplanowanych rezultatów.
 • Spójny, przemyślany i ciekawy program wizyty. Wykorzystanie różnych metod i narzędzi zdobywania wiedzy i doświadczeń.
 • Sposób przygotowania oferty – czy jest rzetelnie przygotowana, zawiera wszystkie wymagane informacje, jest spójna, napisana w jasny, zrozumiały sposób; czy odpowiada na cele i założenia konkursu.
 • Warunkiem formalnym dopuszczenia do oceny zgłoszenia jest uzupełnienie i uaktualnienie swojego profilu na www.programliderski.pl.
 1. Warunki i zasady składania ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu

Oferty przyjmowane będą drogą elektroniczną do 7 lutego 2019. W tym celu należy wypełnić wniosek, który znajduje się pod linkiem: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Ofertę można uzupełnić o krótki materiał promocyjny, np. max. 2 minutowy film (doświadczenia Programu pokazują, że tego typu promocja się sprawdza i daje dobre rezultaty) zachęcający do zgłoszenia się do udziału w wizycie. Materiał powinien być udostępniony on-line (np. na youtube).  Materiał promocyjny należy wysłać na adres agata.gajda@szkola-liderow.pl z podaniem informacji o organizatorze wizyty i organizacji uprawnionej do otrzymania dotacji.

Konkurs na charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie każda oferta zostanie przeczytana i oceniona zgodnie z ww. kryteriami przez członków Rady Programu Liderzy PAFW. Rada Programu podejmie decyzję o dopuszczeniu oferty do drugiego etapu. Oferty wizyt zatwierdzone przez Radę Programu zostaną przekazane uczestnikom XIV edycji i absolwentom Programu oraz zamieszczone zostaną na stronie www.programliderski.pl. Wizyta odbędzie się, jeśli zgłosi się na nią min. 3 uczestników XIV edycji Programu Liderzy PAFW. Ostateczna kwota dotacji uwzględniająca koszty zakwaterowania i wyżywienia zostanie przyznana przez zespół Programu Liderzy PAFW po potwierdzeniu liczby osób zainteresowanych udziałem w wizycie.

Decyzje Rady Programu i Zespołu Programu Liderzy PAFW są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Dotacja zostanie przekazana na wskazane przez wnioskodawcę konto po podpisaniu przez strony umowy. Po zrealizowaniu wizyty należy wypełnić i przesłać sprawozdanie na adres agata.gajda@szkola-liderow.pl. Wzór umowy i sprawozdania znajdują się pod linkiem.

Informacji związanych z konkursem udziela:

 Agata Gajda – specjalistka ds. współpracy z Alumnami w Programie Liderzy PAFW

22 556 82 64

agata.gajda@szkola-liderow.pl

 1. Szczegółowy harmonogram konkursu w 2019 roku:
 • 7 lutego  – termin nadsyłania ofert na zorganizowanie wizyt studyjnych
 • Do 18 lutego – ocena ofert przez Radę Programu i posiedzenie Rady Programu
 • 20-23 lutego – ogłoszenie ofert na wizyty studyjne wśród uczestników XIV edycji i absolwentów Programu
 • 1 marca – ogłoszenie decyzji o ostatecznym wyborze ofert i przyznaniu dofinansowania
 • Do 14 marca  – podpisanie umów i przekazanie dotacji
 • 15 marca  – koniec kwietnia  – realizacja działań
 • Do 15 maja 2019 – złożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji projektu

Tematy przewodnie wizyt studyjnych

Tematy planowanych wizyt powinny odnosić się do poniższych zagadnień, które mają pomóc w określeniu pewnego kierunku i nie ograniczać w planowaniu szczegółowego programu wizyty.           

 1. EKOLOGIA – systemowe i oddolne rozwiązania dla dobra ludzi i planety

Dla osób, które chcą zrobić pierwszy krok, aby zatrzymać wpływ na postępujące ocieplenie klimatu – wpływ swój, swojej organizacji lub swojej miejscowości. Dla tych, którzy chcą zacząć od siebie i swojego kompostownika i dla tych, którzy chcą wyrzucić smog i zamienić swoją miejscowość w najczystszą w Polsce. A tak naprawdę dla wszystkich liderów i liderek, bo to dziś jeden z najważniejszych tematów życia publicznego i jedno z najważniejszych naszych wspólnych zadań do odrobienia.

Czy ważniejszy jest dostęp do ekologicznych rozwiązań systemowych czy budowanie wśród mieszkańców postawy odpowiedzialności za naszą planetę? Jak połączyć jedno z drugim?

Wskazówka dla przygotowujących wizytę: pokaż proste do wdrożenia rozwiązania typu kompostownik w biurze, hotel dla pszczół przed urzędem, panele słoneczne na dachu kościoła. Opowiedz, jak korzystasz/można skorzystać z funduszy europejskich i krajowych, żeby przeprowadzić realną eko-zmianę. Podziel się praktykami prowadzenia szkoleń, kampanii informacyjnych, projektów ekologicznych.

 1. MAMY WSZYSTKO CZEGO NAM TRZEBA, czyli o rozwoju opartym na lokalnych zasobach

Dla osób, które chcą rozwijać swoje lokalne społeczności także ekonomicznie! Chcących budować lepsze jutro z wykorzystaniem lokalnych zasobów. Dla przedsiębiorców społecznych angażujących grupy marginalizowane i wykluczone. Dla osób, które chcą sprowadzać do swoich miejscowości przedsiębiorców i turystów. Miłośników produktów i kultury lokalnej, którzy chcą wykorzystać ich potencjał i uniezależnić się ekonomicznie.

Jak sprzedać wyjątkowość mojej społeczności? Czym jest dobry produkt lokalny? Czy możemy zarobić na naszej działalności społecznej? Jak to zrobić? Kooperatywa czy spółdzielnia socjalna?

Wskazówka dla przygotowujących wizytę: pokaż, że da się połączyć wizję i wartości z niezależnością finansową społeczności; pokaż jak budowałeś/łaś pomysł na produkt lokalny, wioskę tematyczną, biznes społeczny; gdzie szukałeś/aś wsparcia; na co młody przedsiębiorca społeczny powinien zwrócić szczególną uwagę.

 1. JEŚLI NIE SAMORZĄD, TO CO? Czyli o osiąganiu celów, wywieraniu wpływu i budowaniu poparcia poza samorządem

Dla osób, które mają wizję zmiany i chcąc działać na jej rzecz, startowały w wyborach samorządowych, ale nie uzyskały mandatu. Jak zaplanować swój liderski rozwój, by przekuć wyborczą porażkę w wygraną dla sprawy? Jakie są inne sposoby budowania wpływu? Gdzie szukać nowego miejsca i sojuszników? Jak budować koalicje z nowymi władzami tuż po kampanijnej rywalizacji? Jak wykorzystać potencjał zbudowany podczas kampanii? A może jak wyciągnąć wnioski i osiągnąć sukces w następnych wyborach?

Porażka… i co dalej? Jak rozmawiać z kontrkandydatem, z którym przegraliśmy wyścig o mandat? Co zrobić, żeby za jakiś czas pomyśleć „dobrze, że nie wygrałem tych wyborów”?

Wskazówka dla przygotowujących wizytę: pokaż jak przekułeś/łaś porażkę w wartościowe i budujące doświadczenie służące Twojej wizji; gdzie znalazłeś/łaś swoje nowe miejsce; jakimi środkami osiągnąłeś/łaś zamierzone cele; co zrobiłeś/łaś, aby wygrać kolejne wybory.

 1. BUDOWANIE POPARCIA POLITYCZNEGO – jak zyskać sojuszników i być w zgodzie ze sobą i jak wykorzystać do maksimum wygraną w wyborach

Dla osób, które zostały radnymi, wójtami i burmistrzami. Mają władzę i chcą mądrze z niej korzystać. Chcą zrealizować wizję, dzięki której wygrali. Chcą skonfrontować swój pomysł na kadencję z rzeczywistością, sprawdzić czy mają wystarczające zasoby. Dla osób, które właśnie zdobyły mandat i reprezentują wyraziste wizje i przekonania. Swoimi opiniami czasem wzbudzają wątpliwości lub sprzeciw po stronie osób, z którymi współdziałają. Chcą iść własną drogą i jednocześnie zdobywać poparcie, poszerzać wpływ, budować koalicje.

Po co mi władza? Jak ją utrzymać? Jakie są inne sposoby wywierania wpływu? Jak utrzymać poparcie i umieć rozmawiać mimo różnic?

Wskazówka dla przygotowujących wizytę: pokaż swój proces decyzyjny, dylematy i wybór. Pokaż jak zbudowałeś/łaś swoją rolę w samorządzie, jak pracujesz z ludźmi, którzy mają inne zdanie, co zyskałeś/łaś, a co straciłeś/łaś.

 1. WŁĄCZANIE czyli o dzieleniu się odpowiedzialnością

Dla osób, które dzięki swojemu ogromnemu zaangażowaniu potrafią osiągać cele. Nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Są kreatywne, mają świetne pomysły, ogromne poczucie odpowiedzialności i silne przekonanie, że „jak sami nie zrobią, to nie będzie”. I zwykle nie ma. Dla osób, które znalazły się w niebezpiecznym miejscu mówiąc: „nie mogę sobie pozwolić na niższą jakość”, bo tak spostrzegają wypuszczenie czegoś z własnych rąk. Które nie wyjeżdżają na wakacje ani nie chorują.

Jak umożliwić działanie innym? Jak godzić się, że nie zawsze będzie po mojemu? Jak dawać innym przestrzeń do rozwoju?

Wskazówka dla przygotowujących wizytę: pokaż jak z samotnej, perfekcyjnej, wszystko ogarniającej osoby stałeś/aś się osobą ufającą innym i dzielącą się zadaniami. Jak znalazłeś/aś zastępcę, jak się przy Tobie rozwinął, jak zacząłeś/zaczęłaś wyłączać telefon w weekend i przestałeś/aś sprawdzać maile o każdej porze.

 1. EDUKACJA – inspiracje

Dla osób rozczarowanych szkołą swoich dzieci, szkołą w swoim mieście, systemem edukacji. Dla osób, które mają odwagę zmieniać edukację  i nie bardzo wiedzą od czego zacząć, jakie są rozwiązania, co się sprawdza, gdzie szukać sojuszników, jak pracować z rodzicami.

Czego potrzeba, żeby stworzyć dobrą szkołę? Gdzie szukać inspiracji? Co już jest?

Wskazówka dla przygotowujących wizytę: pokaż swój pomysł, proces w jakim powstawał, kto Ci sprzyjał a kto mówił, że nic się nie da. Pokaż co się udało a co nie.

 1. KONFLIKT – jak pracować z prawdziwą różnicą

Dla osób, które mają poglądy, wartości i pomysły na rozwiązania różnych spraw w określony, bliski im sposób. Wiedzą, że obok nich, w jednym mieście, grupie, kraju, żyją ludzie, których wartości i sposoby ich realizacji są skrajnie różne i czasem/często oceniają je jako złe. Jak się mierzyć z poglądami i postawami, którzy myślą zupełnie inaczej?

Konfrontować się czy siedzieć cicho? Dążyć do wykluczenia z grupy znajomych czy się starać? A jeśli się starać to co robić, jakie są narzędzia?

Wskazówka dla przygotowujących wizytę: podziel się doświadczeniami, rozwiązaniami, sposobami na radzenie sobie z różnicą i konfliktem. Może współpracujesz lokalnie z kimś kto ma okropne poglądy, jest z innej partii, iskrzy między Wami od zawsze. Jak i na czym budować kiedy nie ma żadnych albo jest bardzo mało wspólnych punktów?

 1. MODEL MOJEJ ORGANIZACJI – jak żyć w niepewnej rzeczywistości projektów, jak utrzymać ludzi

Dla osób, które działają w organizacjach i dobrze znają niepewność końca roku, kiedy kończą się projekty, a trzeba utrzymać ludzi, których udało się zaangażować, rozwijać tych, którzy dobrze pracują… Dla osób, które szukają pomysłów na rozwój swojej organizacji, chcą zróżnicować źródła finansowania, bo rytm w jakim dotychczas działają spędza im sen z powiek.

Jakie są doświadczenia innych organizacji? Inne modele biznesowe? O czym jeszcze nie pomyślałem/łam?

Wskazówka dla przygotowujących wizytę: pokaż swoje innowacyjne pomysły na finansowanie działań i ludzi. Najlepiej, żeby były możliwe do zaadaptowania w innym kontekście. Podziel się dobrymi praktykami np. współpracy z biznesem.

Skip to content