Fundusz Inicjatyw Absolwenckich – Spotkania Regionalne!

Zapraszamy do składania ofert w specjalnym konkursie FIA- Spotkania Regionalne! 

Fundusz Inicjatyw Absolwenckich- Spotkania Regionalne organizowany w ramach Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Fundusz Inicjatyw Absolwenckich (FIA) prowadzony jest w ramach Programu Alumni, który stanowi specjalną ofertę Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności adresowaną do absolwentów Programu Liderzy PAFW. Program Alumni powstał po to, by podtrzymywać powstałe między liderami więzi, umacniać środowisko ludzi zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji, ułatwiać nawiązywanie współpracy wzmacniającej efektywność działań prowadzonych w lokalnych środowiskach oraz podtrzymywać związek uczestników Programu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

Cel Funduszu

Fundusz przeznaczony jest na dofinansowanie inicjatyw absolwentów i absolwentek, które mają na celu sieciowanie, wymianę doświadczeń, współpracę, wzajemne wsparcie w sieci Alumnów. Przeznaczeniem obecnej edycji FIA jest organizacja jednodniowych spotkań regionalnych. Takie wydarzenie ma zgromadzić
12-30 alumnów z danego obszaru (może być to województwo lub np. obszar w zasięgu 100 km od jakiejś miejscowości – prosimy o określenie tego w formularzu zgłoszeniowym. W programie spotkania regionalnego, powinny znaleźć się min. 4 poniższe elementy:

 1. IŚR – część spotkania ma być poświęcona Indywidualnym Ścieżkom Rozwoju, przyjrzeniu się im po latach oraz liderskiej autorefleksji – zespół Programu Liderzy PAFW przygotuje know-how tej części spotkania , który będzie mógł być wykorzystany przez organizatorów;
 2. Sesja feedforward służąca analizie i wykorzystaniu pozytywnych aspektów pracy i budowaniu optymistycznych wizji przyszłości – może (ale nie musi) być prowadzona gościnnie przez osobę z zespołu Programu Alumni;
 3. Liderskie inspiracje – ta część ma służyć inspirowaniu, wymianie doświadczeń i/lub nawiązywaniu współpracy (np. w danym obszarze tematycznym). Formuła zależy całkowicie od organizatorów – może być to znana z corocznego zlotu sesja „liderzy liderom”, ciekawy wykład, warsztaty kompetencyjne itp.;
 4. Integracja – spotkanie regionalne ma być okazją do lepszego poznania się i integracji w gronie absolwentów. Może do tego służyć przykładowo gra integracyjna, impreza taneczna, wspólne muzykowanie czy gotowanie.

Część dotycząca Indywidualnych Ścieżek Rozwoju i sesji feedforward powinna być przeznaczona tylko dla uczestników Programu Liderzy PAFW.  W części pn. Liderskie Inspiracje i Integracji mogą wziąć udział zaproszone przez Was osoby spoza Programu, np. Wasi współpracownicy[1])

Przewidywany czas trwania spotkania regionalnego to 6-8 godzin.

Kto może aplikować?

Fundusz jest przeznaczony dla grup absolwentów i absolwentek wszystkich zakończonych już edycji Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W tej edycji Funduszu planujemy dofinansować
do 4 inicjatyw absolwenckich.

Wysokość dofinansowania

Grupy inicjatywne otrzymają dotacje w wysokości do 3200 zł finansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Przeznaczenie dotacji

Dotacje przyznane w ramach funduszu mogą być wydatkowane na przygotowanie, przeprowadzenie
i podsumowanie inicjatywy oraz wypromowanie jej rezultatów.

Z dotacji można pokryć koszty:

 • podróży, diet, wyżywienia, zakwaterowania,
 • wynagrodzenia dla trenera, eksperta, specjalisty w danej dziedzinie oraz lidera inicjatywy absolwenckiej (do 15% wnioskowanej kwoty, czyli maksymalnie 480 zł),
 • udziału w szkoleniach, konferencjach, seminariach, wizytach, itp.,
 • zakupu materiałów edukacyjnych,
 • stworzenia publikacji, filmu, grafiki prezentującej rezultaty inicjatywy,
 • innych – w zależności od charakteru projektu.

Dotacje nie może pokryć:

 • Wynagrodzenia osób z zespołu Programu Liderzy PAFW prowadzących części działań podczas Spotkań Regionalnych (udział zespołu Programu jest bezkosztowy dla Organizatora inicjatywy)
 • zakupu sprzętu i wyposażenia (np. komputera, aparatu fotograficznego, kamery),
 • wyjazdów mających znamiona turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji,
 • indywidualnych projektów rozwojowych: kursy, szkolenia, wyjazdy.

Aplikowanie do funduszu

Aby otrzymać dofinansowanie w ramach funduszu, należy zebrać grupę inicjatywną (co najmniej 3 osoby)
oraz zgłosić inicjatywę absolwencką, korzystając z formularza on-line.

Ponieważ bardzo nam zależy, by dysponować najbardziej aktualnymi informacjami o Waszej aktywności i dokonaniach, prosimy o przesłanie swojego zaktualizowanego opisu, który zamieścimy na stronie Programu Liderzy PAFW.

Termin zgłoszeń

9 grudnia 2018

Kryteria oceny zgłoszeń

 • W inicjatywę zaangażowanych jest co najmniej 3 Alumnów Programu Liderzy PAFW (szczególnie zależy nam na tym, aby w grupie inicjatywnej były osoby z różnych edycji. Muszą to być absolwenci działający w danym regionie).
 • Inicjatywa służy sieciowaniu, poznawaniu się, współpracy.
 • Efekty (albo samą formę inicjatywy) mogą wykorzystać inni Alumni – w ten sposób powstaje zbiór narzędzi sieciowania oraz różnych modelowych rozwiązań.
 • Warunkiem formalnym dopuszczenia do oceny zgłoszenia jest uzupełnienie i uaktualnienie swoich profili na programliderski.pl.

Procedura

Każde zgłoszenie zostanie przeczytane i ocenione według powyższych kryteriów przez powołaną w tym celu komisję, w której skład wejdą: przedstawiciel/ka Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, przedstawiciel/ka Szkoły Liderów, przedstawiciel/ka Rady Programu Liderzy PAFW, tutork/ka Programu Liderzy PAFW. Komisja przyzna dofinansowanie maks. 4 inicjatywom.

Komisja podejmie decyzję o przyznaniu środków w ciągu 2 tygodni od terminu nadsyłania zgłoszeń.

Środki finansowe zostaną przekazane na podstawie umowy dotacyjnej zawartej pomiędzy Szkołą Liderów
a organizacją jednego z przedstawicieli grupy inicjatywnej. Inicjatywa może rozpocząć się 2 stycznia, a musi zakończyć się do 1 czerwca 2019 roku. Sprawozdawczość obejmuje krótkie sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe oraz telefoniczną rozmowę monitorującą z jednym z członków zespołu Programu Alumni. Należy sprawozdać się w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji Projektu, ale nie później niż do 14 czerwca 2019 roku.

 

Kontakt

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Agatą Gajdą, adres e-mail: agata.gajda@szkola-liderow.pl, tel.: 22 55 68 264.

[1] Osoby spoza grona absolwentów Programu Liderzy PAFW mogą wziąć udział w części wydarzenia, jednak kosztów ich pobytu (wyżywienia, noclegu) nie można sfinansować z dotacji FIA.

Skip to content