Fundusz Inicjatyw Absolwenckich – specjalna edycja FIA Stulecia!

Jak świętować stulecie Niepodległości Polski, aby łączyć, a nie dzielić? Masz pomysł, albo już realizujesz rocznicowe działania oparte na wartościach, otwartości i wspólnotowości; wspierające inicjatywy oddolne; aktywizujące społeczność lokalną wokół dobra wspólnego i będące dobrą, jednoczącą praktyką?  Zaaplikuj o dotację w ramach specjalnej edycji Funduszu Inicjatyw Absolwenckich – FIA Stulecia! 

 Na co możesz otrzymać dotacje w ramach FIA Stulecia?

 Na działania związane z obchodami stulecia niepodległości, które mają aspekt sieciujący i angażują innych absolwentów i absolwentki, np.:

 1. Pokaż Alumnom jak świętujesz – przygotuj reportaż, film lub materiały edukacyjne, case study pokazujący działania, które już realizujesz/będziesz realizować w swojej społeczności, a które są warte pokazania innym Alumnom i rozpowszechniania w Sieci
 2. Świętuj z sąsiadem – zbierz co najmniej 3 Alumnów programu Liderzy PAFW ze swojej okolicy, wymyślcie i zrealizujcie razem rocznicowe działanie;
 3. Eksperci świętowania – zaproś 2 innych Alumnów jako trenerów, ekspertów, gości do swojej społeczności na swoje wydarzenia (finansujemy wynagrodzenia ekspertów)
 4. Alumni na stulecie – wymyśl i przeprowadź działanie lub kampanię w mediach społecznościowych, która pokaże światu jak świętują Liderzy PAFW  z jednego regionu lub najlepiej z całej Polski

Masz pomysł na inne działania sieciujące, niezwiązane z obchodami stulecia – zapraszamy do aplikowania  o „regularne” FIA! Link do trwającego konkursu: https://www.programliderski.pl/blog/fundusz-inicjatyw-absolwenckich/ 

PROCEDURA:

Fundusz Inicjatyw Absolwenckich (FIA) prowadzony jest w ramach Programu Alumni, który stanowi specjalną ofertę Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności adresowaną do absolwentów Programu Liderzy PAFW. Program Alumni powstał po to, by podtrzymywać powstałe między liderami więzi, umacniać środowisko ludzi zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji, ułatwiać nawiązywanie współpracy wzmacniającej efektywność działań prowadzonych w lokalnych środowiskach oraz podtrzymywać związek uczestników Programu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

Cel Funduszu

Fundusz przeznaczony jest na dofinansowanie inicjatyw absolwentów i absolwentek, które mają na celu sieciowanie, wymianę doświadczeń, współpracę, wzajemne wsparcie w sieci Alumnów.

Kto może aplikować?

Fundusz jest przeznaczony dla grup absolwentów i absolwentek wszystkich zakończonych już edycji Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Wysokość dofinansowania

Grupy inicjatywne otrzymają dotacje w wysokości do 3200 zł finansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Przeznaczenie dotacji

Dotacje przyznane w ramach funduszu mogą być wydatkowane na przygotowanie, przeprowadzenie i podsumowanie inicjatywy oraz wypromowanie jej rezultatów.

Z dotacji można pokryć koszty:

 • podróży, diet, wyżywienia, zakwaterowania,
 • wynagrodzenia dla trenera, eksperta, specjalisty w danej dziedzinie,
 • udziału w szkoleniach, konferencjach, seminariach, wizytach, itp.,
 • zakupu materiałów edukacyjnych,
 • stworzenia publikacji, filmu, grafiki prezentującej rezultaty inicjatywy,
 • innych – w zależności od charakteru projektu.
 • w ramach ścieżki FIA Stulecia finansujemy wynagrodzenia ekspertów, gości itp. w tym także innych Alumnów zaproszonych w tym charakterze oraz wynagrodzenia koordynatora. Wynagrodzenia ekspertów i koordynatora nie mogą przekraczać 500 zł brutto/osoba.  

Dotacje nie będą przyznawane na:

 • zakup sprzętu i wyposażenia (np. komputera, aparatu fotograficznego, kamery),
 • wyjazdy mające znamiona turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji,
 • indywidualne projekty rozwojowe: kursy, szkolenia, wyjazdy.

Mogą to być następujące działania zaplanowane przez absolwentów:

 • spotkania branżowe/tematyczne,
 • zjazdy/spotkania regionalne,
 • wspólna praca nad modelowymi, systemowymi rozwiązaniami,
 • wizyty tematyczne,
 • job-shadowing/mentoring absolwentów dla absolwentów,
 • doradztwo/tutoring Absolwenci Absolwentom,
 • objazdowe/cykliczne wystawy, festiwale, spotkania, warsztaty,
 • inne działania służące realizacji celów funduszu

Aplikowanie do funduszu

Aby otrzymać dofinansowanie w ramach funduszu, należy zgłosić inicjatywę absolwencką, korzystając z załączonego formularza on-line.

Termin zgłoszeń

20 września 2018

Kryteria oceny zgłoszeń

 • W inicjatywę zaangażowanych jest co najmniej 3 Alumnów Programu Liderzy PAFW, w tym w rozpowszechnianie materiałów (szczególnie zależy nam na tym, aby w grupie inicjatywnej były osoby z różnych edycji).
 • Inicjatywa służy sieciowaniu, poznawaniu się, współpracy.
 • Efekty (albo samą formę inicjatywy) mogą wykorzystać inni Alumni – w ten sposób powstaje zbiór narzędzi sieciowania oraz różnych modelowych rozwiązań.
 • Realizatorzy inicjatywy upowszechniają to, co zrobili razem zarówno w sieci Programu Liderzy PAFW, jak i poza nią.
 • Warunkiem formalnym dopuszczenia do oceny zgłoszenia jest uzupełnienie i uaktualnienie swoich profili na programliderski.pl.
 • Jeżeli inicjatywa jest kontynuacją poprzedniej, to ta poprzednia musi być zakończona, sprawozdana i rozliczona.
 • Jeżeli inicjatywa jest kontynuacją poprzedniej, to grupa inicjatywna powinna zostać poszerzona.

Procedura

Każde zgłoszenie zostanie przeczytane i ocenione według powyższych kryteriów przez powołaną w tym celu komisję, w której skład wejdą: przedstawiciel/ka Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, przedstawiciel/ka Szkoły Liderów, przedstawiciel/ka Rady Programu Liderzy PAFW, tutork/ka Programu Liderzy PAFW.

Komisja podejmie decyzję o przyznaniu środków w ciągu 2 tygodni od terminu zgłoszeń.

Środki finansowe zostaną przekazane na podstawie umowy dotacyjnej zawartej pomiędzy Szkołą Liderów a organizacją jednego z przedstawicieli grupy inicjatywnej. 

Inicjatywa może rozpocząć się od razu po ogłoszeniu decyzji komisji, musi zostać rozliczona do 10 maja 2019.

Kontakt

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Agatą Gajdą

adres e-mail: agata.gajda@szkola-liderow.pl

FIA Stulecia- formularz zgłoszeniowy:

https://docs.google.com/forms/d/1LLHQlq99xEPbZlCvkFREdyKw_XTVzx9shX9EAdbxBFo/viewform?edit_requested=true

Konkurs w ramach 'regularnej’ odsłony FIA:

https://www.programliderski.pl/blog/fundusz-inicjatyw-absolwenckich/

Skip to content