Fundusz Inicjatyw Absolwenckich – DOTACJA 3500 zł

Fundusz Inicjatyw Absolwenckich organizowany w ramach Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – 2021/2022

Fundusz Inicjatyw Absolwenckich (FIA) to coś specjalnego dla Was! Jest po to, aby:

 • podtrzymywać powstałe między liderkami i liderami więzi,
 • umacniać środowisko ludzi zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji,
 • ułatwiać nawiązywanie współpracy,
 • wzmacniać efektywność działań prowadzonych w lokalnych środowiskach,
 • spotykać się i rozwijać w tych ciężkich czasach, także on-line,
 • podtrzymywać związek uczestników Programu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

Cel Funduszu

Celem Funduszu jest wsparcie działań absolwentów i absolwentek, pozwalających na sieciowanie, wzmacnianie więzi pomiędzy absolwentami, wymianę liderskich doświadczeń i współpracę. W tej edycji Funduszu planujemy dofinansować do 5 inicjatyw absolwenckich.

Na co można przeznaczyć środki?

Dotacja może być wykorzystana na przygotowanie, przeprowadzenie i podsumowanie inicjatyw/wytworów/działań zwracających uwagę na współczesne problemy globalne i ich wpływ na konkretną społeczność lokalną i jej rozwój.

Mogą to być następujące działania zaplanowane przez absolwentów:

 • działania rozwojowe i sieciujące on-line,
 • spotkania branżowe/tematyczne,
 • zjazdy/spotkania regionalne,
 • wspólna praca nad modelowymi, systemowymi rozwiązaniami,
 • wizyty tematyczne,
 • job-shadowing/mentoring absolwentów dla absolwentów,
 • doradztwo/tutoring Absolwenci Absolwentom,
 • objazdowe/cykliczne wystawy, festiwale, spotkania, warsztaty,
 • inne działania służące realizacji celów funduszu.
 • Mogą się one odbywać on-line lub osobiście z zachowaniem aktualnych wytycznych i ostrzeżeń sanitarnych.

Z dotacji można pokryć koszty:

 • dostępu do platform i narzędzi internetowych,
 • podróży, diet, wyżywienia, zakwaterowania,
 • wynagrodzenia dla trenera, eksperta, specjalisty w danej dziedzinie,
 • udziału w szkoleniach, konferencjach, seminariach, wizytach, itp.,
 • zakupu materiałów edukacyjnych,
 • stworzenia publikacji, filmu, grafiki prezentującej rezultaty inicjatywy,
 • innych – w zależności od charakteru projektu
 • koszty administracji i koordynacji: do 15% wartości projektu.

Dotacje nie będą przyznawane na:

 • sfinansowanie udziału osób spoza sieci absolwenckiej (udział takich osób jest możliwy, o ile nie generuje kosztów).
 • wynagrodzenie dla absolwentów i organizatorów biorących udział w inicjatywie (poza kosztami administracji i koordynacji do 15% dotacji)
 • zakup sprzętu i wyposażenia (np. komputera, aparatu fotograficznego, kamery),
 • wyjazdy mające znamiona turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji,
 • indywidualne projekty rozwojowe: kursy, szkolenia, wyjazdy.

Przykłady zrealizowanych inicjatyw można zobaczyć tu:

 1. Iwona Pietrzak i wizyta w Łodzi w 2021 r.
 2. Karolina Suska, lubelskie, wrzesień 2021 r.

Kto może aplikować?

Fundusz jest przeznaczony dla absolwentów i absolwentek wszystkich zakończonych już edycji Programu Liderzy

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Wysokość dofinansowania

Dotacja wynosi do 3.500 zł i finansowana jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Aplikowanie do funduszu

Inicjatywę absolwencką należy zgłosić poprzez

>>LINK wypełnienie wniosku o dofinansowanie

Terminy

24.11-12.12. 2021 – nabór wniosków w ramach Funduszu Inicjatyw Absolwenckich

12-16.12.2021 – ocena wniosków

16-20.12.2021 – ogłoszenie wyników naboru

20.12.2021 – 31.03.2022 – realizacja inicjatyw dofinansowanych z FIA

30.04.2022 – ostateczna data rozliczenia dotacji i oddania sprawozdania z jej przebiegu

Kryteria oceny zgłoszeń

 • W inicjatywę zaangażowanych będzie co najmniej 3 Alumnów Programu Liderzy PAFW (szczególnie zależy nam na tym, aby w grupie inicjatywnej były osoby z różnych edycji). [zgłaszać inicjatywę może 1 osoba].
 • Inicjatywa służy sieciowaniu, poznawaniu się, współpracy.
 • Efekty (albo samą formę inicjatywy) mogą wykorzystać inni Alumni – w ten sposób powstaje zbiór narzędzi sieciowania oraz różnych modelowych rozwiązań.
 • Realizatorzy inicjatywy upowszechniają to, co zrobili razem zarówno w sieci Programu Liderzy PAFW, jak i poza nią.
 • Warunkiem formalnym dopuszczenia do oceny zgłoszenia jest uzupełnienie i uaktualnienie swoich profili na programliderski.pl.
 • Jeżeli inicjatywa jest kontynuacją poprzedniej, to ta poprzednia musi być zakończona, sprawozdana i rozliczona.
 • Jeżeli inicjatywa jest kontynuacją poprzedniej, to grupa inicjatywna powinna zostać poszerzona.

Procedura oceny wniosków
Każde zgłoszenie zostanie przeczytane i ocenione według powyższych kryteriów przez powołaną w tym celu komisję. Komisja przyzna dofinansowanie maks. 5-10 inicjatywom w ciągu roku. Komisja podejmie decyzję o przyznaniu środków w ciągu tygodnia od zakończenia naboru.

Środki finansowe zostaną przekazane na podstawie umowy dotacyjnej zawartej pomiędzy Szkołą Liderów a organizacją osoby lub przedstawiciela grupy osób składających wniosek.

Inicjatywa może rozpocząć się od razu po ogłoszeniu decyzji komisji.

Osoba do kontaktu: marta.modzelewska@szkola-liderow.pl

Czekamy na Wasze propozycje. Aplikujcie!

Skip to content